Uddelingspolitik

Om fonden

Pajbjergfonden er en erhvervsdrivende fond, hvis midler stammer fra lejeindtægter af fondens bygninger og jord samt afkast af fondens børsnoterede og unoterede værdipapirer. Fonden har særligt fokus på at sikre dansk landbrug et uafhængigt udviklingsarbejde gennem forædlings- og forskningsvirksomhed inden for planteavl samt hermed beslægtet virksomhed. Dette søges opfyldt ved blandt andet kapitalbesiddelser i andre selskaber med forædlingsaktiviteter samt besiddelse, og opkøb, af jord og bygninger til brug herfor.


Uddelingspolitik

Pajbjergfondens bestyrelse har fastlagt en ambition om, at der årligt kan ske uddelinger i det omfang det vurderes, at der er tale om relevante projekter, som fremmer dansk landbrug, og i særdeleshed planteavl, og sker i overensstemmelse med fondens formål. Uddelinger sker efter bestyrelsens grundige vurdering af det enkelte projekt.
Pajbjergfondens uddelinger foretages på baggrund af indtægter fra leje af jord og tilhørende bygninger samt afkast fra fondens børsnoterede og unoterede værdipapirer. Bestyrelsen vurderer størrelsen på uddelinger ud fra fondens økonomiske stilling på det pågældende tidspunkt. Fondens uddelinger skal anvendes, hvor de bidrager til en særlig forskel.


Bestyrelsen for Pajbjergfonden fastlægger årligt et beløb i forbindelse med budgetlægning for det kommende år, som fonden vil donere til forsknings- og udviklingsarbejde eller andre områder der falder inden for formålsparagraffen. Beløbet indarbejdes herefter i fondens resultatdisponering i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten.
Bestyrelsen har disponeret en uddelingsramme i årsrapporten, der kan dække de forventede uddelinger i løbet af året. De endelige uddelinger er således ikke endeligt tildelt før bestyrelsen har truffet beslutning herom, som følge heraf har bestyrelsen mulighed for at justere i de løbende uddelinger.


Uddelinger fra Pajbjergfonden sker alene på foranledning af fondens bestyrelse.

God fondsledelse

Redegørelse for fondens stillingtagen til god fondsledelse kan findes i den seneste årsrapport. 

Redegørelsen er udarbejdet første gang i 2015 og hvert efterfølgende år gennemgået med henblik på ajourføring af eventuelle ændringer i bestyrelsens praksis.

Uddelinger i 2020/21 (19 t. kr. i alt)

Uddelingen i 2020/21 er i form af manglende indeksreguering af lejeindtægter.

Ved regnskabsårets slutning er 5.715 t. kr. af tidligere besluttede uddelinger endnu ikke udbetalt til modtagerne.

Pajbjergfonden  |  Grindsnabevej 25  |  DK-8300 Odder  |  pajbjergfonden@pajbjergfonden.dk

bottom_billede
Udviklet af landIT